Oproep
Het bestuur van ‘Toeristenbureau Eastermar & Omstreken’, ook bekend onder de werknaam Toeristisch Informatie Punt (TIP) Eastermar, roept de leden van de vereniging op voor de Algemene Ledenvergadering 2018 

Te houden

op: 28 november 2018 om: 19.30 uur in: Hotel ‘Meerzigt’, E.M. Beimastrj. 8, 9261VJ Eastermar
Vooraf:
Nadat de vereniging enkele jaren ‘slapend’ is geweest, (zie ook dit artikel) zijn er dorpsgenoten bereid om deze club weer nieuw leven in te blazen. Zo’n overgang is echter gebonden aan een aantal juridische regels. Eén daarvan is het uitschrijven van een ALV om van de leden te horen of zij zich met de verandering(en) kunnen verenigen.
Agenda:
1. Opening / Vaststellen agenda
2. Mededelingen w.o. een korte uiteenzetting over de aanloop naar deze ALV
3. Notulen laatstgehouden ALV (11 jan. 2016)
4. Financiële verslagen 2015, 2016 en 2017 (wat-en-hoe bestaand saldo?)
5. Decharge ‘oude’ bestuur
6. Gedachtewisseling over de verenigingsdoelstelling
7. Bestuurswisseling:

a. aftredend en niet herkiesbaar: Pier Hager (voorz.), Pauline van Apeldoorn (secr.), Wieke Hoeksma (penn.)
b. voor het nieuwe bestuur zijn beschikbaar: Wijbe Postma, Sharon van Beek, Douwe Brouwer, Christiaan Steijn, Foppe Antonides en Iris Rusz (Wilma de Vries - voorz. Dorpsbelang - zal als contactpersoon fungeren tussen TIP en Dorpsbelang en is vooralsnog geen beöogd bestuurslid)

Tegenkandidaten kunnen zich voor de vergadering bij het bestuur melden.
8. Rondvraag (w.o. Wat zijn de plannen van het ‘nieuwe’ bestuur?)
9. Sluiting

Namens het bestuur TIP Eastermar:
Pauline van Apeldoorn (secr.)

logo tip 2018

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: