In januari 2001 werd de vereniging 'Toeristenbureau Eastermar & Omstreken' bij notaris Veerman in Buitenpost opgericht. Deze vereniging kreeg later de werknaam Toeristisch Informatie Punt (TIP) Eastermar en kreeg fysiek vorm als een folderuitgaveplek bij o.a. 'Groentehandel Hamstra' en supermarkt 'Alles ûnder ien dak'.

In de loop der tijd vonden er nogal wat wijzigingen in het bestuur van de vereniging plaats die niet altijd op de juiste wijze werden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. De afgelopen twee, drie jaar is de vereniging als 'slapend' te boek komen te staan.

Een groep dorpsgenoten wil deze vereniging onder de werknaam TIP-Eastermar Promoasje 'wekken' en, zoals gemeld op de voorjaarsvergadering van Dorpsbelang, overgaan tot actie. Bij dit streven om het geheel nieuw leven in te blazen komen echter formeel-juridisch een aantal 'stroffelstiennen' en 'tûkelteammen' aan het licht. Om deze belemmeringen het hoofd te bieden zal er een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeschreven moeten worden, om de overgang van 'oude' naar 'nieuwe' situatie en de daarmee annex zijnde bestuurswisseling te accorderen.

Deze ALV zal op woensdag 28 november gehouden worden in 'Meerzigt'. De initiatiefgroep TIP Eastermar Promoasje roept de TIP-leden - voor zover die zich nog bewust zijn van hun lidmaatschap - op om op die vergadering aanwezig te zijn, zodat een doorstart naar de nieuwe werkvorm zijn beslag kan krijgen.

Namens het 'oude' TIP-bestuur, Pier Hager
en het beoogde TIP Eastermar Promoasje-team, Wijbe Postma.

waltsje

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: