Donateur opjefteformulier SIES

Fia dit formulier is it mooglik jo oan te melden as donateur fan Stifting 'it Eastermarder Skûtsje'.
Jo kinne ús stypje mei minimaal € 15,-- it jier.

Wat krije jo foar dizze finansjele stipe wer werom?
  • Twa kear it jier in nijsbrief
  • Utnoeging foar de jierlykse donateursjûn
  • Wannear mooglik, tagong ta it folchskip
  • Fia e-mail fuortendaliks berjocht wannear 't der bjusterbaarlik skûtsjenijs is
Graach jo namme...

Folje in korrekt e-mailadres yn...

Folje jo adres yn...

Folje jo postkoade yn...

Folje jo wenplak yn...

Graach jo banknûmer ynfolje...

Graach it de jierlykse stipe ynfolje...

Invalid Input

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen