Al in jier as wat waard troch in tal (âld-)Eastermarders de winsk utere dat ús doarp feitlik ek in skûtsje ha moast. Yn it ferline leinen hjir ommers op Snakkerbuorren wol in stik as sân fan dizze frachtskippen. Wat soe’t moai wêze en bring in lyts stikje fan dy tradysje werom. Ein 2006, begjin 2007 wie’t safier: de famylje Tadema, fanâlds Eastermarders, kochten in wenark en hast tagelyk rjochte in ploech syl-entûsjastelingen in stifting ta stipe fan it skûtsje op. It skip – in yn 1911 op Schilkampen boud skûtsje ûnder de namme ‘De Vijf Gebroeders’ – waard yn ‘e maitiid folslein restaurearre en sylklear makke foar dielname oan de IFKS- wedstriden fan 2007. Dêrby ha in soad Eastermarder frijwilligers aktyf west.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen