Mei in hiel, hiel flau wyntsje gie Lemmer 2, de lêste wedstryd yn de B-klasse fan de IFKS 2010, fan start. Eastermar kaam yn de start yn 'e middenmoat telâne en doe wie it eins al beslikke. Want de twa konkurrinten sieten foar de Ea en mei dit lichte waar is it dreech wurk om nei foaren te skarreljen. As nûmer 11 kamen wy om de boppeste tonne, wylst de Jonge Jasper op it sânde plak lei en Sikke Heerschop op fiif.
Ien rûte fierder wie de sitewaasje foaroan hiel oars, De Jonge Jasper lei doe op twa en Sikke op trije. De Ea hie wol wat plakjes opskowe kind troch in hiele oare slach te kiezen op wei nei de boppeste tonne en kaam op acht út.
Mar yn de tredde rûte slagge it net om noch mear nei foaren te kommen wylst de Jonge Jasper al rillegau nûmer ien, de Eenvoud fan Harns, ynhelle. De Jonge Jasper dus as earste oer de finish en dus kampioen, Sikke Heerschop as fjirde en Eastermar werom nei it alfde plak.

It wie wol spitich foar it grutte tal Eastermarders dat dizze dei nei de ‘Eastermarder Hoeke’ op ‘e Lemmer kaam wie. It wie de minst aardige wedstryd om nei te sjen fan de hiele wike. Mar ien ding is wis, hjoed kin de as minst klassearre wedstryd ôflutsen wurde en dus einigje wy as tredde in it klassemint en dat betsjut promoasje nei de grutte A. Kampioen wurde hie hiel aardich west mar de doelstelling, promovearje, is helle!

Snein om 16.00 oere sil ‘it doarp Eastermar’ oankomme op de Komerk en sûnder mis sil in grut tal ynwenners fan Eastermar him opwachtsje en it skûtsje grutsk ynhelje.

 

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: