Tongersdei 16 augustus is der op Omrop Fryslân TV ekstra omtinken foar ús doarpsskûtsje. By de silerij op ‘e Tsjûkemar/Ychtenbrêge komt ‘it doarp Eastermar’ as skûtsje-fan-de-dei foar it fuotljocht. Soks as ûnderdiel fan it skûtsjesjoernaal dat nei Hjoed, it Waarberjocht en HEA útstjoerd wurdt.

Der wurdt dan troch in kameraploech oerdei in reportaazje makke fan wat him sa’n dei op en om it skûtsjesilen ôfspilet. De presintatoaren ha dêrnei in tal minsken dy’t belutsen binne by ús doarpsflaggeskip oan tafel en geane mei har yn petear.

Dêrneist moat noch meld wurde dat kommende wike it Friesch Dagblad, foar ús ‘it Deiblêd’, omtinken jout oan it fenomeen dat yn Eastermar ûntstien is: in doarpsskûtsje. (Ofwol in IFKS-skûtsje dat sylt mei stipe fan in doarp).

Dizze wike dus de media goed folgje!

omropf

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: