It sil de measte Eastermarders en oare passanten al wol opfallen wêze dat der wat mist as hja fan Sumar ôf de brêge oer ride: it doarpsskûtsje is fuort. De oarsaak fan dit feroare doarpsoansjen is it sylevenemint Lemmer Ahoy.

Rom twa wike ferlyn ha de eigenaren it lisplak oan ‘e brêge-ein ferlitten. Yn it wykein dêrnei en op in troch-de-wykse jûn ha skipper en bemanning wakker oan ’t oefenjen west om har ta te rieden op it kommende wedstriidseizoen. Dat moast ek omdat troch omstannichheden net meidien wurde koe oan de iepeningswedstriden by Langwar.

De ploech sil de kommende dagen – Himelfeartsdei, de freed en saterdei dêrnei – by Lemmer besykje in sa goed mooglik resultaat te beheljen. De wedstriden wurde fansels hâlden yn ‘e Lemster Baai en de dielnimmers komme sawol út de IFKS as de SKS. Der wurdt syld yn trije klassen, t.w. skûtsjes koarter as 17,10 meter, skûtsjes langer as 17.10 mt. en SKS-skûtsjes + IFKS-skûtsjes út de A-klasse. ‘It doarp Eastermar’ docht mei yn ‘e lêstneamde klasse. As de waarsomstannichheden it talitte begjinne de wedstriden om 10.30 o. en it kin wêze dat der op ien dei meardere wedstriden fersyld wurde. Ek dat lêste hinget wer fan it waar ôf.

P1150466

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: