Parseberjocht yn telegramstyl:

Heech: de ynhelwedstriid fan Hylpen is in proai foar 'It Doarp Eastermar'! Earste binne se wurden. Eltsenien is dus te ferslaan! Yn alle gefallen troch Eastermar.

Ferslach fan Fokje en Oebele folget as hja útfeeste binne...

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: