Parseberjocht telegramstyl.

Heech: Eastermar wer tredde! Bjusterbaarlik. As achtste út de start. Lang op 't fyfde plak.

Yn de leste rûte 'De Singelier' ynhelle. 'De Poep' (winner) oan no ta noch net te ferslaan...

Fannemiddei om 16.30 wurdt yn Heech de wedstriid fan Hylpen ynhelle!

Ferslach fan Fokje en Oebele folget...

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: