'It Doarp Eastermar' is hjoed op it achtste plak einige yn 'e Lemsterbaai by de Lemmer. By it skûtsjesilen meie de punten fan de minste prestaasje weilitten wurde. Sa't it no liket sil dat de prestaasje fan hjoed wêze. Dat betsjut dat minimaal in twadde plak yn it einklassemint no al wis is en dêrmei promoasje! Mar ek it kampioenskip is noch mooglik as Eastermar him moarn wer fan syn bêste kant sjen lit.

Oer hjoed yn it koart: de wyn kaam flink opsetten en dat is faak foar Eastermar in neidiel. Dat die dan ek bliken. Yn 'e C-klasse is der sels in skûtsje omslein! En ek 'Ea' moast alle seilen (mei reven) bysette om foar te kommen dat itselde mei ús skûtsje barre soe.

Ferslach folget...

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: