Eastermar boppe! Alwer in gouden plak! Earste op de Tsjûkemar. Ik skynt dat 'It Doarp Eastermar' alwer yn 'e haven lei doe't nûmer twa oer de line kaam...(fiif minuten tusken ien en twa!) en dat Wijbe Postma op wetterski's efter it skûtsje oankaam... Ferslach folget as se wer wat rêstiger wurden binne.

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: