Fan 'e moarn hat de bemanning fan ús skûtsje yn Starum it lêste wurk dien oan it skip. De betimmering is klear, de syllatten te pas makke en de linen goed te plak. Saterdei om tsien oere sil yn Hylpen it skot falle. De skipper, bemanning en it skûtsje sjogge der nei út.

leste_wurk_01.jpg

leste_wurk_02.jpg

leste_wurk_03.jpg

leste_wurk_04.jpg

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: