De stân yn de top fan it algemien klassemint Klasse A-grut wie sadanich dat de spanning te snijen wie. Want wannear wie it earder fertoand dat der tusken de nûmers 1 en 3 minder as trije punten ferskil wie? Op in bytsje grutter ôfstân fan dy top 3 stie ús doarpsskûtsje op in 4e plak. Der wie noch stille hoop op it beheljen fan in poadiumplak yn ‘e einklassearring, mar dan moast der hjoed wûn wurde en de top-trije skippers fier achter ús ploech einigje. 

De start fan ‘e grutte A-skûtsjes moast mear as in oere wachtsje op wat wyn. De driging fan it folslein ôfblazen fan ‘e finalesilerij hat ek boppe de Lemster baai hongen, mar koe om kertier foar fjouweren mei it startskot ferdwine. 

By de earste rûning fan ‘e boppetonne lei it doarp Eastermar op in 6e plak. Fierder yn ‘e wedstriid wienen de posysjes 5 en 7 syn diel. Uteinliks finishte it Ea-skûtsje dochs op in 6e plak. De kampioen fan dit jier, Sterke Jerke (Pieter Jilles Tjoelker/Earnewâld), makke syn kampioenskip folslein wier troch fier foar de oare skippen as earste oer de finish te farren. In lokwinsk fan de Eastermarders op de wâl wie syn beleanning.

Mar ek it doarp Eastermar fertsjinnet in grut komplimint foar it behelle 4e plak yn ‘e einklassearring: proficiat!!! Dêrby moat perfoarst ek neamd wurde dat dit resultaat mei te tankjen is oan de ynset fan meardere groepen om it doarpsskûtsje hinne. Harren stipe yn ‘e foarm fan in sponsorbydrage, in donateurskip, in praktyske hânrikking is fan ûnskatbere wearde. Hulde oan al dizze lju. 

In spesjaal wurd fan tank foar har wurk yn dizze sylwike moat gean nei de helpers op it folchskip. Dy minsken ha hiel ticht by de silers stien en sa mei soarge dat hja dizze prestaasje leverje koenen. Mei rjocht kinne hja de earetitel GOUDPLOECH krije.

FB IMG 1661015463962

FB IMG 1661015451844

FB IMG 1661015480317

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: