Op folchskip De Gulden Belofte wienen hjoed likernôch 15 sponsors mei byhearrende gasten, dy’t in groep fan sa’n 40 persoanen foarmen. Ek oanwêzich wie gastsprekker Harmen Brouwer, skipper fan de Jonge Jan, it Langwarder SKS-skûtsje. Wylst de besiters oan ‘e lunsj sieten fertelde Harmen hoe’t er yn ‘e SKS-silerij telâne kaam wie en hoe’t er skipper fan de Jonge Jan – foar Eastermarders fanâlds bekend as De Poep – wurden is. Middeis joech hy entûsjast kommintaar op de A-klassewedstriid en beantwurde fragen fan ‘e oanwêzigen.
Bysûnder wie dat de start dizze middei yn ien kear goed wie en foar it doarp Eastermar ek in goed begjin joech, want it skûtsje kaam yn dy earste rûte as fyfde om ‘e boppetonne. Yn it folgjende foar-de-wynse-rak skode ús doarpsskûtsje noch in plak nei foaren: 4e plak. It krúsrak fan ‘e twadde rûte pakte wat minder út en dus wer as fyfde om de boppetonne. By de fjouwer foaroplizzende skûtsjes wie eins mar ien, Redbad (Wietse Bandstra/ Warkum), dy’t foar skipper Geale en syn bemanning as in konkurrint foar it algemien klassemint sjoen waard.

By de rûning fan ‘e ûnderste tonne die it doarp Eastermar in prima slach en sylde wer in plak nei foaren ten koste fan Eeltje Baas (Klaas Kuperus/Makkum), sadat op in fjirde plak finisht wurde koe. Earste waard Eelkje II (Jeroen de Vos/Heech). Under applaus fan de sponsors lei it Ea-skûtsje oan by it folchskip en krigen skipper en bemanningsleden skouderklopkes foar de prima silerij en it einresultaat.

Ien kear te plak yn ‘e Lemster haven koe weromsjoen wurde op in tige slagge sponsor- en syldei. Der sil by Lemmer 2 hiel goed syld wurde moatte om fan it 4e plak yn ’t algemien klassemint noch in poadiumplak te meitsjen, mar… neat is ûnmooglik!

IMG 20220819 WA0005

IMG 20220819 WA0008

IMG 20220819 WA0009

20220819 141757

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: