De útdrukking 'Oefening baart kunst' giet net op as it om it starten by ’t skûtsjesilen giet. Dat waard fannemiddei op de Sleattemer Mar wol dúdlik doe’t de float fan 16 skippen trije (!) kear in falske start hie. De fjirde kear koe de wedstriid einlings los. Foar Jonge Jasper (Froukje Osinga/Frjentsjer), Grytsje Obes (Arjen de Jong/Koudum) en Raerder Roek (Sijmen Kalsbeek/Raerd) wie de sylwille samar oer om't dy trije dochs wér in falske start hienen en by de boppetonne it wedstriidwetter ferlitte moasten. Dyselde fjirde start wie foar it doarp Eastermar ek ûngelokkich, want it moast wike foar in oar skûtsje en rekke dêrtroch it startskip hast midskips, moast in ekstra rûntsje draaie en gie as lêste (16e) oer de startline.

De Olympyske baan dy’t de Sleattemer kommisje op ‘e mar útset hie, lei foar de taskôgers by it strântsje in hiel ein fuort, sadat dy in grut part fan it skouspul misten. Yn de wedstriid wie lykwols genôch te belibjen. Dêr kaam by dat Tony Brundel (De Gastmer) mei syn Lytse Lies ferbiten yn ‘e striid siet nei it ôfsnobjen juster fan in hast wisse oerwinning troch Ingelskman (Sikke Heerschop/Rotterdam). It wie in prachtich en sportyf duel tusken dy beide. Mar úteinlik luts Lytse Lies oan ’e langste ein en gie as earste oer de finish.
Beslist it neamen wurdich is ek de geweldige ynhelaksje dy’t ús doarpsskûtsje sjen liet. Fan it lêste plak ôf sylde skipper Geale Tadema mei syn bemanning nei in 7e plak by de finish. In prestaasje fan formaat sjoen it mislearjen fan de start. Ek in bewiis dat it doarpsskûtsje kwa snelheid neat foar de oaren ûnderdocht, want jo helje net samar eefkes yn fjouwer rûtes 6 konkurrenten yn. Dit fenomeen hat him yn de foarige wedstriden ek foardien. De útspraak fan ien fan ‘e bemanningsleden yn dit ferbân seit genôch: “As wy goed starte, sjocht it hiele fjild ús net wer!”
No sa…
Yn it algemien klassemint stiet ús ploech no op in 6e plak.

IMG 6084

IMG 6133

IMG 1010

IMG 6142

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: