Karûsselsilerij op 'e Sleattemer Mar

De olympyske baan dy’t der by Sleat op ‘e Mar ynlein wie troch de organisaasje, wie foar de skippers net botte útdaagjend en de westriid rûn dan ek út op in achter-mekoar-oan-silerij. Wa’t goed út ‘e start kaam, lei foar en bleau dat de hiele wedstriid. Dy start ferrûn foar it doarp Eastermar no krekt min: ús doarpsskûtsje waard opsletten troch oare dielnimmers… Om dêr los fan te kommen wie risikofol, mei evt. protesten fan oaren en dan in mooglike diskwalifikaasje. Skipper Geale Tadema weage dat mar net en sa kamen hy en syn bemanning yn ‘e earste rûte as 13e om ‘e boppetonne. Lykas boppe beskreaun, wiene der gjin kânsen op in posysjeferbettering, dat ek by de finish wie it 13e plak har diel.

By trije oare skûtsjes wapperen protestflaggen oan ‘e stagen en de útkomst fan dizze protesten wie dat yn ‘e dei-útslach it skûtsje Ut ‘e Striid ûnder ús Ea-skip út kaam. Sadwaande dus by Sleat in 12e plak en yn ‘t algemien klassemint (mei ôftrek fan it minste resultaat) in 14e plak.
Der binne noch 3 wedstriden te gean – tongersdei Ychtenbrêge en freed/saterdei Lemmer 1/2 – en dus noch alle kâns om te klimmen yn ‘e rangskikking.

 IMG 2759
Foto: Klaas Jansma

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: