Hege ferwachtingen nei de kelder

De wyn op ‘e Hegemer Mar wie sa wikseljend dat de organisaasje besleat om de start út te stellen en de olympyske baan om te lizzen nei in op-en-del-baan. De wynrjochtingen wienen sá wikseljend dat ien fan ‘e skûtsjeskippers de term ‘senúweftige wyn’ yn ‘e mûle naam.
Oft de bemanning fan ús doarpsskûtsje dêr in tik fan meikrige is net dúdlik, mar hja sylden in wedstriid dy’t op ‘e kop ferkeard útpakte. It begûn goed. Nei it startskot wie it doarp Eastermar hiel goed fuort en kaam as 4e om de boppetonne. Yn dy posysje setten hja foar de wyn op de ‘gate’ ta. De kar dy’t yn de gate makke waard om wer nei de boppetonne te kommen, bliek achterôf wakker ûngelokkich. Yn it krúsrek dat folge moast ús ploech in fiiftal oer bakboardsilende skippen foargean litte. De tiid dy’t dêrby ferlern gie, soarge foar in 15e plak by de boppetonne yn de twadde rûte. Dy misrekken koe yn ‘e rest fan ‘e wedstriid net mear goed makke wurde. In spitige boel, mar it is no ien kear sa.

Troch in protest dat de organisaasje hie tsjin Tony Brundel, krige dizze skipper fan ‘e Lytse Lies 16 punten oan ‘e broek. Dat soarge derfoar dat skipper Geale en syn bemanning in plak omheech skoden en yn ‘e dei-útslach op plak 14 kamen. Yn it algemien klassemint stiet ús doarpsskûtsje no op plak 11.
It linker rychje is noch net út sicht...

IMG 2756
Foto: Klaas Jansma

IMG 2757
Dronebyld fan de start: Skydrone Sloten

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: