Om healwei fiven sneintemiddei lei it doarpsskûtsje oan op ‘e brêge-ein: de thúshaven. In part fan de bemanning soarge derfoar dat de boel der kreas en oprêden by kaam te lizzen. Hja waarden mei in ‘wolkom thús’ troch in groepke doarpsgenoaten en it bestjoer fan ‘e Stifting It Eastermarder Skûtsje ûntfongen. Gjin toeters en bellen by dizze ynkomst, want der is ôfpraat dat der allinnich mar feestlikheden hâlden wurde as it doarp Eastermar yn it algemien IFKS-klassemint in poadiumplak behelle hat.

Op it terras by Ytkafee ’t Breed wie plak frijhâlden foar it Neipetear, de ôfslutende byienkomst foar bestjoer, skûtsje-eigenaren en bemanning. It waard in gesellige gearsit mei ûnderling al-of-net sterke ferhalen oer de ôfrûne silerij. Bestjoersfoarsitter Wijbe Postma spruts yn syn neiswylferhaal oer de kwaliteiten fan bemanning en skipper. Ek hie er wurdearjende wurden foar de minsken dy’t de gong fan saken op ’t folchskip De Gulden Belofte goed ferrinne lieten. Skipper Geale Tadema folde dêrby oan dat hy ek bliid wie mei de wize wêrop ’t de bemanning him ynset hie. Hy joech ek oan dat it te fernimmen wie dat der yn de twa koroanajierren net syld wurde koe en dêrtroch – én troch wat wikselingen yn de gearstalling fan ‘e bemanning – it ritme wer oppakt wurde moast.
De hiele bemanning krige fan it stiftingsbestjoer in Grutte Pier-bierpakket om, sa wie de útlis, alfêst fertroud te reitsjen mei it ôfdopjen fan Grutte Pier, want dat skûtsje wurdt miskien nochris in tsjinstanner.

It is net sa dat skûtsje en bemanning no al yn ‘e wintersliep kinne, want kommend wykein spilet it skip noch in rol by it Easterbarren. Ek wurdt der noch syld mei jeugd en donateurs op freed 9 sept. oankommend. Fierder moatte hja har noch ynsette foar de Friese Hoek-silerij (Lemmer 1 okt.), de IFKS-Slotwedstriid (8 okt.) en de Roekoepollerace (Snitser Mar 15 en 16 okt.).

IMG 20220821 WA0008

IMG 20220821 WA0007

IMG 20220821 WA0001

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: