Ien fan de moaiste mominten tidens it wedstrydsilen yn de IFKS wie it applaus fan de Eastermarders, dy 't op de kant stienen, doe 't 'it Doarp Eastermar' as earste oer de finish gie. Yn dit filmke op YouTube nimt de bemanning it applaus yn ûntfangst.
 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: