Tiisdei 17 july is ús Eastermarder skûtsje tewetterlitten. En fuortendaliks die bliken dat it dêr te plak is. De kommende wiken sil mei man en macht wurke wurde om it skip op te túgjen: de mêst, de swurden, it roer, alles moat goed te plak om it skip optimaal oan 'e praat te krijen. Op de foto's is te sjen dat it skip noch yn Twellegea leit, by it bedriuw fan 'e straler. De Tadema's ha dêr de romte en it is net te fier fan Hylpen ôf. Dêr sil nmtl. op saterdei 4 augustus de earste wedstriid syld wurde.

It roer en de helmstôk binne folslein nij, mar ek mêst, gyk en swurden meie der wêze: de Grousters dy't it spul ferkocht ha, ha der sunich op west.
De bûtenkant fan it skip is yn de âlde kleur 'skippersbrún' ferve. De kont is yn wite tinten en it dek is, tige nijsgjirrich, grien. It bliuwt in skip út de Wâlden!


Yn it Frysk Deiblêd fan freed hat Geale, de skipper, al sein: It wurdt in tuskenjier. It skip is krekt op 'e tiid klear en de bemanning hat dêrtroch net mear genôch oefenje kinnen. Mar... as de tsjinstanners miene dat it Eastermarder skûtsje dan maklik te ferslaan is, dan dreame hja frjemd fan 'e bok! De silers sille de hûd djoer ferkeapje.
Op www.ifks.nl kinne jimme sjen wêr't 'It doarp Eastermar' yn aksje komme sil.

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: