Oan it begjin fan it skûtsjeseizoen binne alle media op 'e syk nei skûtsjenijs. Nije skippers, nije seilen en 'nije' skippen, goed foar aardich wat omtinken. It Friesch Dagblad fan 20 july hat nijkommer Eastermar yn it each krigen. Skipper Geale Tadema docht syn ferhaal oer motivaasje en restauraasje.

Delhelje hir it folsleine krante-artikel.

Image

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: