De donateurs fan Stifting 'it Eastermarder Skûtsje' hawwe in nijsbrief yn harren mailboks krigen mei û.o. in útnûging foar de donateursjûn op 16 febrewaris om 20.00 oere yn Herbergh de Parel.
Gastsprekker is Sieb Bandstra.

Binne jo wol donateur fan SIES mar hawwe jo gjin nijsbrief krigen, jou dan efkes lûd fia webmaster@eastermar.nl

 

nijsbriefSIES 01 2018

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: