Tusken Sinterklaas en Kryst ha bemanningsleden, eigenaren en bestjoersleden yn ‘t spier west foar de wynaksje t.b.f. ús doarpsskûtsje.
By it neiswyljen fan de aksje hat bliken dien dat in pear strjitten yn ‘e buorren (Snakkerbuorren en ‘t Wâltsje) net oan bar kaam binne.
De bewenners fan dy buerten ha har bestelling dus ek net dwaan kinnen.
Fierder is ek nei foaren kaam dat der ferskeidene minsken yn oare strjitten/buerten net thús wienen om har wynwinsken troch te jaan.
It stiftingsbestjoer wol dyselden dy’t dochs noch ferlet ha fan in flesse reade of wite skûtsjewyn yn ‘e gelegenheid stelle om har te opponearjen.
Dat kin troch kontakt op te nimmen mei Wijbe Postma of Evert Lijzenga, resp. e-mail adressen w.postma20@chello.nl en eglijzenga@hetnet.nl

It stiftingsbestjoer wol yn dit berjocht ek noch in kear har grutte weardearring útsprekke oan Sjouke en Sippie Wijnsma fan ús doarpssuper
‘Alles ûnder ien dak’. Har reewilligens om dit jier oan de wynaksje mei te wurkjen hat bydroegen oan it sukses fan ‘e aksje.
 
Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES)

logo-stifting

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: