Alwer moast ljochtmaster Oebele Brouwer it beslút nimme om de karakteristyk ferljochte kontoeren fan ‘it doarp Eastermar’ op swart te setten.
It stoarmwaar, of sa’t Piet Paulusma it omskreau, ‘in rûtsbaan fan depresjes’ makket dat nedich.  Ofrûne wykein moast earst al manmachtich de loswaaide gaffelbek wer tsjin ‘e mêst set wurde. Doe die ek bliken dat der troch it giseljen fan ‘e pripkabel mei de lampkes in fiks tal pitten sneuvele wie.
Dat sil meikoarten ek ferholpen wurde. Alles meimekoar wierret it de ljochtmaster dizze perioade net mei. Hy meldt dat er sa lang as er dit no dien hat noch nea meimakke hat dat sa faak mei safolle wyn rekken hâlden wurde moast. De ferwachting is dat foar it kommend wykein de ferljochting wer oan kin.
skutsje verlichting
 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: