Tradisjoneel binne de minsken fan it Eastermarder skûtsje foar de krystdagen drok dwaande mei it útsuteljen fan alle wynbestellings. Dit bart al in tal jierren mar dit jier is de wynferkeap boppe alle ferwachtings. Us 'foarriedman' Sipke meldt dat wy der skjin trochhinne binne, wylst alle bestellings noch lang net by de minsken thúsbrocht binne. It kin dus wêze dat jo bestelling noch even op him wachtsje lit. Mar de wyn (wy binne dit jier oergien fan in Frânske op in Spaanske, dus miskien is dát it…) sil der net minder om smeitsje.

De finansjele ynstruier is hiel moai, neffens ponghâlder Evert Lijzenga. It ôfrûne jier binne der grutte útjeften dien yn de foarm fan in nij túch en oare saken, dus de ponge wie sa goed as leech.

Wa't gjin 'wynopnimmer' oan de doar hân hat, kin in bestelling dwaan fia skutsje@eastermar.nl. De flessen read, wyn en rosee mei skûtsje-etiket kostje € 7,50 of in doaske fan 6 flessen (nei eigen smaak) € 40,-. Neffens de kenners is de wyn 'poerbêst'. Tsjoch!

wynaksje

Mear skûtsje- en Stiftingnijs: