Op sneontemoarn 2 novimber hat foar de radio in petear west yn it radioprogramma 'Op 'e hichte' foar Omrop Tytsjerksteradiel. Skipper Geale Tadema en twa minsken fan it stiftingsbestjoer, Wijbe Postma en Rienk Vlieger, hawwe werom sjoen op it seizoen 2007. Ek saken lyk as wat der technysk ferbettere wurde kin oan it skûtsje en de kommende sponsorjûn op 30 novimber waarden besprutsen. Luc Tuinstra fan Omrop Tytsjerksteradiel hie de lieding oer it petear.

Image

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: