It wie mar goed dat de donateursjûn, organisearre troch de stifting 'It Eastermarder Skûtsje', konkurrinsje hie fan de Fryske Music Night, Bruce Springsteen en oare happenings, want Hotel Meerzigt siet freedtejûn grôtfol. As der noch mear donateurs op it programma ôfkaam wienen, dan hie it in kwestje fan steanplakken wurden.
Likernôch 65 donateurs krigen op dizze jûn in fariearre programma oanbean.

Yn de ynlieding fan foarsitter Wijbe Postma waard nei foaren brocht dat de donateurs fan it skûtsje 'op hannen droegen wurde'. "Stipe is belangryk en mei in 130 donateurs op 'e list binne wy tige wiis. En dat der troch al dy stipe ek wat mear yn it fet sit, sil sa dalik blike." En dêrmei doelde de foarsitter op de ferrassing dy 't de skippers (Geale en Douwe Tadema) oanbean krigen: in nagelnije motor foar it skûtsje.


Nei in weromblik op de restauraasje fan it skûtsje en de wedstriden yn de IFKS (mei help fan 'ljochtbylden'), waard de motor foar 't ljocht helle. "It is dat wettersportbedriuw 'De Lits' de stifting in geweldich oanbod dien hat. Oars hie it finansjeel net kinnen," wie de útlis fan Postma. Mar tenei kin der gebrûk makke wurde fan in 'baas Mercury mei genôch Pk's', dy 't oan it roer fan it skûtsje keppele wurde kin. Foar de wedstriden kin de motor der fansels wer ôf.

Image
Douwe en Geale Tadema krije de motor oanbean troch Wijbe Postma

Foar de donateurs wie der noch in ferrassing. Want yn it skoft moast elkenien nei bûten, nei it âlde brêgehaad. Dêr waard op kommando ôfteld fan tsien oant nul en doe sprongen de ljochtsjes op skûtsje 'It Doarp Eastermar' oan. In geweldich gesicht, fral omdat it seilteken ek neimakke is en de ferljochte 'Ea' fan Sumar ôf al te sjen is. De kommende wintermoannen sille de ljochtsjes alle jûnen brâne. Op âldjiersjûn sels wat langer as op oare dagen, ferklearre Oebele Brouwer, skûtsjeferljochtingsekspert.

Image
De 'Ea' yn it ljocht set

Nei it skoft brocht Age Veldboom fan Earnewâld it selskip werom nei eartiids, de dagen dat skûtsjes brûkt waarden foar it ferfieren fan fracht, fee en kermisattraksjes.
Niks gjin romantyk, mar yn febrewaris mei hurde wyn de mar oerstekke en it iis op 'e skoat soarget der foar dat men de hannen oant blieden ta iepenhellet. Of dat de piteroalje fan de lampe boppe de tafel krekt op is ûnder it ierdappeliten. Byfolje wylst it skip nea stilleit en jawis, dan giet it altyd mis en giet der in flutsje oer de ierdappels. "Gewoan opite", seit mem, "dat is goed tsjin de wjirms".

Image
Age Veldboom

Yn de 'roef' fan Hotel Meerzigt bleau it nei dy tiid noch in skoft gesellich drok. "Ik haw in prachtjûn hân", melde ien fan de besikers optein wylst er by de bar om noch in pilske frege. "Ik bin bliid dat ik donor fan it skûtsje wurden bin!"

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: