De maaie-edysje fan ús nijsbrief, dy 't twa kear yn 't jier ferstjoerd wurdt, is de doar út. Yn dizze edysje stiet alles oer it 'silen mei donateurs' op 28 maaie. Donateurs krije nammentlik de kâns om fergees in kear mei te silen.
It is belangryk dat minsken dy 't mei wolle, dizze ynformaasje lêze en harren yn 't foar opjaan fia de link, dy't  yn de nijsbrief stiet.

Hawwe jo gjin nijsbrief krigen, jou dan even lûd fia skutsje@eastermar.nl.

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: