It is wyls in fêste tradysje wurden, de ynkomste fan ús skûtsje op de snein nei de IFKS. It skûtsje wurdt om ± 16.00 oere ferwachte oan de grutte steiger fan de Komerk.
Nei de ûntfangst is der, sa as gebrûklik, 'it Neipeater' yn Meerzigt. Noch efkes mei ús allen gesellich neiprate oer de ôfrûne wike mei in drankje en in hapke. Fansels sil Otte Boersma mei in hearlike barbecue yn de tún fan Meerzigt net ûntbrekke. De kosten fan de BBQ binne € 10,- de man/frou. Wa't meidwaan wol, kin dat by de yntree fan Meerzigt fuortendaliks oanjaan.

Eltsenien is fan herte útnoege!

binnenkomst skûtsje en neipetear

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: