It rychje mei sponsors fan Stifting it Eastermarder Skûtsje wurdt hieltyd langer.
De stifting hat de lêste tiid in tal nije sponsors taheakje kinnen oan de dochs al yndrukwekkende list fan, oer it generaal, Eastermarder bedriuwen.
Yn de lêste pear moanne hawwe Herbergh de Parel (hoareka), ProMatters (IT) en LAHUIS (grûnwurk) harren oanmeld.
Mei in finansjele opstekker yn de foarm fan in subsydzje fan de Stichting Albino út Assen (www.stichtingalbino.nl) kin in part fan de roefbetimmering betelle wurde. Dizze stichting stimulearret projekten op it mêd fan jongerein en kultuer. Omdat it wurk oan de roef dien is troch stazjêres fan it Friesland College, past it yn harren doelstelling.

Al mei al giet it mei de stifting en dus mei it skûtsje 'foar de wyn'. Wy hoopje dat dit dizze simmer sa trochgean mei...
Foar skippers en bemanning stean der noch in tal trainingen yn de planning, û.o. op de Snitser Mar en de Iselmar. Dus dêr sil it dit jier net oan lizze!

foardewyn.jpg
'Foar de wyn' (foto: Harmke Paulides)

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: