Yn de wiken tusken Sinteklaas en Kryst, doe’t de bemannings- en bestjoersleden fan ús doarpsskûtsje by de streek wienen om wyn oan ‘e man/frou te bringen, wienen hja samar troch de foarrie hinne. Sadwaande hat in grut tal doarpsgenoaten net de kâns hân om dit kostlike focht oan te skaffen.
Mar… der binne wer nije flessen besteld en dy binne einlings, einlings oankaam. De buerten dy’t ein 2019 oan krappperein kaam binne, kinne no har slach slaan as de skûtsjeminsken oan ‘e doar komme.

Soarten (read, wyt, en rosee), prizen (€ 7,50 de flesse en in doaze mei 6 flessen € 40,-) binne gelyk bleaun fansels en ek de meiwurking fan doarpssuper ‘Alles ûnder ien Dak’ giet gewoan troch.


Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES)

ea wijn etiket

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: