In pear wiken ferlyn hat in ploech 'hurdkuters' it doarpsskûtsje wer yn 'e 'winterstân' brocht. Mei help fan leanbedriuw Sj. Veenstra fan 't Wytfean en sjauffeur Jan Schotanus fan transportbedriuw Combex hat de mêstwiksel plakfûn en binne de ûnderdielen dy't jierliks ûnderhâld fergje - de wedstriidmêst, de swurden, it roer, ensfh. - nei it 'lakhok' op 'e Opperkoaten brocht. Dat wol sizze: de wedstriidmêst is nei de Gordyk gien foar in winterbeurt. Ljochtmaster Oebele Brouwer hat der doe, troch tige attint hanneljen, foar soarge dat it touwurk foar de winterferljochting fuort ek teplak hongen wurde koe. Op 24 novimber is de sfearfolle kontoerferljochting wer oanbrocht.

No't it dochs oer winter en 't skûtsje giet: de wynaksje fan 'e Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES) sil ek wer los. Under de wjukken fan ús supermerk 'Alles ûnder ien dak' komme de bestjoers-/bemanningsleden en oare frijwilligers tusken Sinteklaas en de krystdagen wer by jo lâns om jo bestelling op te nimmen en wat letter ôf te leverjen.

It is moai dat Sjouke & Sippie fan 'Alles ûnder ien dak' wer meiwurkje wolle oan dizze opset, want oars koe SIES dizze aksje net hâlde. Top! Noch mear 'TOP' is it feit dat wy dit jier mei rjocht sizze kinne dat der kampioenswyn (!) oanbean wurdt. En wa wol no net in flesse, of wat mear, fan 'e IFKS A-klassekampioen yn 'e hûs ha?
Om ta in goede kwaliteit te kommen hat in priuwkommisje syn bêst dien om trije goede soarten wyn út te sykjen. De reade en wite wyn komme út Frankryk, resp. Merlot en Chardonnay. Dit jier is der ek wer rosee-wyn (Grenache) te keap.
De wyn kostet € 7,50 de flesse en in doaze mei 6 flessen docht € 40,-.
Dus… gjin 'trendmjittige ferhegingen' en... in 'koopje' foar in goed doel!

Wijbe Postma (foarsitter)

skutsje mei ljochtsjes

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: