Donateurs fan st. it Eastermarder Skûtsje hawwe it yn de nijsbrief  alles lêze kinnen oer it silen mei donateurs op 28 maaie.

Der binne noch in trije plakjes oer foar de groep fan 17.00 oere, de groep fan 19.00 oere sit fol.

Dus halje-trawalje opjaan fia Wijbe Postma (0512-471615) of fia dizze link.

donatuerssilen

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: