skutsjekrante

Yn ‘e Ea-skûtsjekrante dy’t yn des. ll. by alle hûshâldingen yn ús doarp en guon doarpen yn ‘e omkriten yn ‘e bus foel, stie in artikel oer in kontakt mei de IFKS-foarsitter Sicko Heldoorn. Op ‘e ein fan dat artikel stie dat it folsleine fraachpetear op ‘e doarpssite komme soe.
By dizze!

Delhelje it fraachpetear mei IFKS foarsitter Sicko Heldoorn

Wijbe Postma (red.lid Ea-skûtsjekrante)

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen