Ferline jier hat de Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES) oan har donateurs de gelegenheid bean omris in slach de Mar oer mei ús doarpsskûtsje. Dy mooglikheid bestiet dit jier wer.

Yn ’t taheakke skriuwen foar dy donateurs stiet it hoe-en-het fan dizze aktiviteit.

De measte donateurs ha streekrjocht berjocht krige, mar guon fan harren kinne gjin e-postberjochten ûntfange, fandêr dat wy dit ek op de doarpshiemside melde.

Ut namme fan SIES,

Wijbe Postma

Delhelje alle ynfo.

donateurssilen

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen