SIES algemien

Sinds 2007 heeft Eastermar een eigen skûtsje genaamd 'it doarp Eastermar' (zeilteken Ea) en zeilt het in wedstrijdverband mee in de IFKS. Het skûtsje wordt in de vaart gehouden door de familie Tadema (eigenaren), stifting 'it Eastermarder Skûtsje' en een heleboel vrijwilligers en bemanning.

De stichting heeft als doel om het onderhoud en de verbeteringen aan het skûtsje financieel te ondersteunen en verder promotie voor Eastermar in het algemeen en het skûtsje in het bijzonder. Om dit mogelijk te maken heeft de stichting een aantal sponsors en donateurs. Donateurs en sponsors worden op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt.

Heeft u vragen dan kunt u ons mailen via

U kunt ook op de hoogte blijven via Twitter, ons twitteraccount is @Skutsje_Ea en via Facebook

 

Al in jier as wat waard troch in tal (âld-)Eastermarders de winsk utere dat ús doarp feitlik ek in skûtsje ha moast. Yn it ferline leinen hjir ommers op Snakkerbuorren wol in stik as sân fan dizze frachtskippen. Wat soe’t moai wêze en bring in lyts stikje fan dy tradysje werom. Ein 2006, begjin 2007 wie’t safier: de famylje Tadema, fanâlds Eastermarders, kochten in wenark en hast tagelyk rjochte in ploech syl-entûsjastelingen in stifting ta stipe fan it skûtsje op. It skip – in yn 1911 op Schilkampen boud skûtsje ûnder de namme ‘De Vijf Gebroeders’ – waard yn ‘e maitiid folslein restaurearre en sylklear makke foar dielname oan de IFKS- wedstriden fan 2007. Dêrby ha in soad Eastermarder frijwilligers aktyf west.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe