Stifting it Eastermarder Skûtsje

logo stifting

Op freed 13 sept. (jaja, freed de 13-de) doart de Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES) it oan en meitsje mei de jeugd fan ús doarp en de donateurs in syltocht de Mar op. De jeugdgroep sil bestean út âld-groep 8 fan De Twirre. De donateurs moatte har noch opjaan.

Foar de simmerfakânsje binne de bern fan – doe noch – groep 8 frege om har op te jaan en dat hat in tsiental dien. Sy kinne har dy freedtemiddei om 16.00 oere melde by it lisplak fan ’t skûtsje by de brêge-ëin. Se sille dan rom in oere lang ynwijd wurde yn ‘e ‘geheimen’ fan it skûtsjesilen en +/- 17.30 oere wer foet oan wâl sette.

De donateurs wurde ferwachte op ’t terras fan de Parel om 18.00 oere om dêr earst in kopke kofje/tee of oar drankje te nuttigjen. Dan kuierje hja nei it skip en sile oant in oere of acht dy jûns.
Dit alles wol ûnder de betingst fan ‘sylber waar’ fansels.

Dy donateurs kinne har opjaan by Wijbe Postma, ’t Hof 5; tel. 0512 471615 of 0622310712.
Middels e-post kin dat ek: . Graach foar 10 sept. 2019.

Bestjoer SIES

logo stifting

“Wat leit dat skûtsje fan jim der harstikke moai by!”. Dat wie it komplimint fan gastsprekker/’umpire’ Jos Spijkerman doe’t er him melde op ‘e donateursjûn fan freed 1 febrewaris. Hy doelde foaral op wat er sjoen hie doe’t er fan ‘e Sumarder kant op Eastermar ta kaam: de kontoerferljochting fan ‘it doarp Eastermar’.

Dy donateursjûn wie foar de dik 40 oanwêzigen in prachtjûn. Earst al doe’t de stiftingsfoarsitter by syn iepening melde koe dat ljochtmaster Oebele Brouwer tasein hie dat er ek by it ferfullen fan syn funksje as boargemaster fan Achtkarspelen trochgiet mei de fersoarging fan ‘e winterferljochting. Dêrnei waard omtinken jûn oan de twa froulju mei it Ea-gefoel yn har DNA, ús D&A ofwol Diny en Anneke. Al 10 jier lang beregelen hja de ynkomst fan ‘it doarp Eastermar’ op de snein nei de IFKS-wike mei muzyk, blommen, drankjes, lûdsynstallaasje en sa mear. De kampioensyntocht fan ôfrûne simmer hat har lêste aktiviteit west en dêrfoar – mar ek foar dy 9 eardere kearen – waarden de beide dames hertlik betanke troch it SIES-bestjoer en de oanwêzige donateurs. Hulde foar sawol Oebele as Diny en Anneke!
Doe kaam Jos Spijkerman oan ’t wurd oer syn wurk op ’t wetter fan ‘e IFKS-wike. As wichtichste ûnderdiel fan syn sprekbeurt kaam nei foaren dat de skippers mekoar korrizjearje. Dat is allinnich yn ‘e silerij en de golfsport mooglik. By alle oare sporten ha jo te meitsjen mei in skiedsrjochter dy’t oanjout wat goed of fout is. De ‘umpire’ komt allinnich yn byld by in skeel tusken skippers en jout dan in advys. Wurdt dat advys net folge, dan folget in behanneling yn ‘e protestkeamer. In tige ferhelderjend ferhaal oan ‘e hân fan de bylden dy’t troch Omrop Fryslân makke wienen yn ‘e wedstriid op ‘e Tsjûkemar doe’t skipper Geale oerboard sloech.

Nei de ferlotting – dy’t foar Douwe en Greetje Brouwer wakker posityf útpakte omdat hja de it twapersoans VIP-arrangemint (de ‘hoofdprijs’) foar de IFKS-wike 2019 wûnen – en it skoft, kaam skipper Geale oan it wurd. Earst wie der in serieus momint wêrby’ôfskie naam waard fan twa bemanningsleden, Sipke Hogendorp en Anton Snip. Anton wie der spitigernôch net, mar Sipke waard yn ’t sintsje set. De fertsjinsten fan ‘e beide mannen waarden beneamd en as oantinken krige Sipke in prachtfoto fan it skûtsje.
Dêrnei fersoargen Geale en syn suster Sjoukje in prachtige presintaasje yn byld en lûd. Ynearsten waarden alle bemanningleden fan ús kampioensploech mei pakkende teksten en sprekkende foto’s oan it publyk foarsteld.
Doe kamen de bylden en lûdsfragmeinten fan ‘e IFKS-wedstriden 2018 foarby. Wat in moaie en dochs wer spannende werbeleving fan dy mominten. Wy seagen ek, mei help fan in kamera dy’t op ’t helmhout siet, de unike bylden fan it no al hast legindaryske momint dat Geale oerboard rekke yn ‘e wedstriid by Ychtenbrêge. Dit hiele lûdstechnysk en fisueel perfekte dokumint wie suver Televisierring-weardich.

Fan de minsken yn ‘e seal krigen Geale en Sjoukje dêrom ek grutte byfal foar dizze presintaasje. It wie in moai slútstik fan, sa’t donateur Tys de Jong útrôp: “De moaiste donateursjûn dy’t ik meimakke ha!”

Wijbe Postma (foarst. SIES)

IMG 20190209 WA0002IMG 20190209 WA0002IMG 20190209 WA0002IMG 20190209 WA0002

Foar it silen mei donateurs fan ‘e Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES) op freedtejûn 14 sept. n.k. is noch plak foar in tal stipers fan ús doarpsskûtsje.

Dyselden dy’t mei wolle kinne har opjaan by Wijbe Postma (tel. 0512 471615 of 06 22310712) of fia e-post:
De dielnimmers sammelje har om 18.00 oere op it terras by HerbergH De Parel en it skûtsje stekt om 18.15 oere fan wâl. Der sil sa’n oardeloere op ‘e Mar fearn wurde.
Sa is men foar tsjuster werom.

 logo eastermarder skutsje

It beheljen fan it IFKS-kampioenskip yn 'e A-klasse troch it Eastermarder skûtsje is foar de organisaasje fan it Easterbarren reden om foar in ekstra huldiging romte te sykjen yn har programma fan saterdeitejûn. Dat is slagge.

De prestaasje sprekt sa ta de ferbylding fan 'e Eastermarders dat de bemanning fan it doarp Eastermar nochris yn 't sintsje set wurde sil. De planning is dat skipper Geale Tadema en syn ploech tusken 19.15 en 19.45 o. op it doarpsplein troch it bestjoer fan Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES) ûntfongen wurde sille om it sylresultaat '18 mei belangstellenden te fieren.

Kampioensploech

logo-SIES

Yn dizze kategory wurde artikels publisearre fan stifting 'it Eastermarder Skûtsje.

De Ea in actieIn deze artikelen worden berichten gepubliceerd betreffende de wedstrijdresultaten van de 'Ea'.

Ons twitteraccount is @Skutsje_Ea
En we zitten ook op Facebook.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe