Noch in wike of fjouwer en dan is it alwer Easterbarren.
Wy hoopje fansels op in soad besikers. Soene Eastermarder autobesitters dêrom in posterke achter it rút plakke wolle? Achterop it motorpak mei ek fansels. Sa kinne we rûnom yn it lân (of sels yn Europa) reklame meitsje foar dit bjusterbaarlike strjitbarren.

De posters binne by Jannes yn de winkel ôf te heljen.

Yn 't foar ús tank foar jimme help.

St. Easterbarren

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: