Easterbarren tige slagge

St. Easterbarren wol graach eltsenien dy’t it mooglik makke hat dat wy wer sa’n prachtich festival hân ha, tanksizze. Alle sponsors, advertearders, donateurs, frijwilligers, artysten en it publyk: geweldich bedankt!! 

It wie miskien wol it drokstbesochte Easterbarren ea. It waar wie super en de sfear wer optimaal. Yn it bysûnder wolle we dochs ús haadsponsor fan de lêste twa jier tanksizze: Theater Meerzigt. Tige bliid binne we dat der ek alwer in nije haadsponsor is foar de kommende twa jier: Boubedriuw Swart.

Jannes, Catrinus, Oane, Hetty, Bonnie en Nynke

logo easterbarren

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: