Fan no ôf binne de Easterbarren-programmaboekjes wer te keap by 'Alles ûnder ien dak' en Hamstra's Griente en fruit. Ek docht de Stifting Easterbarren in berop op de Eastermarders om donateur te wurden fan it Easterbarren. Troch alle besunigingen en in btw-ferheging is it noadich dat we der in grut oantal donateurs bykrije om it Easterbarren foar de takomst feilich te stellen. Donateurformulieren sitte yn it programmaboekje of binne te krijen by Jannes Hamstra.

easterbarren_2011

Oar doarps- en ferieningsnijs: