Lûkpuden in actie

Neffens wurdfierder J. Hamstra fan de OVE sil der oare jier wer in Easterbarren plakfine. Nei alle gedachten sil it in wat lytsere opset krije as ôfrûne jier mei wat minder poadia. Grutste tûkelteammen binne de kosten en de nedige sponsors. Mar Hamstra tinkt dat it allegearre wol foarinoar wêze sil tsjin dy tiid. It Easterbarren sil lykas dit jier ek wer ein augustus plakfine.

Sinteklaas hat ûndertusken de Eastermarder Wisseltrofee tadien oan Gepke Hamstra fanwege har perfekte draaiboek tidens it ôfrune Easterbarren. Troch dit draaiboek rûn dizze foar de organisaasje tige yngewikkelde dei sa as plent wie.
Yn de webstemming, ús poll op dizze site die al bliken dat 72% fan de besikers elts jier wol fl 12,50 betelje wol foar in nij Easterbarren.

Oar doarps- en ferieningsnijs: