De organisaasje fan it Easterbarren ropt fia Twitter (@easterbarren, #barren12) ynwenners fan Eastermar op om sneon de flagge út te stekken. Sa wurdt ús doarp dizze dei noch feestliker. Foar guon minsken is it faaks een moaie reden om de 'keppelflagge' wer ris foar it ljocht te heljen. Mar ús eigen doarpsflagge is fansels ek prima!mien

keppelflagge

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: