De neisit Easterbarren op it Breed giet hjoed troch. Fan 20.00 oant 22.30 oere sil der in optreden fan Lechery wêze. Ek sille Sytze en Ate noch in optreden fersoargje. Dat betsjut in gesellige en sfearfolle jûn op it Breed. Alles is gratis útsein de drank. 
Raimondo soarget foar tap en grut terras. 

Stifting Easterbarren

barren12-1

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: