Lit ús Fryslân en omstreken fol hingje mei posters fan it Easterbarren 2009! Bygelyks thús foar it rút, op it wurk, by kunde, achter op de auto: der binne fêst wol mear gaadlike plakjes te finen.

By it skûtsjesilen flyers ûtdiele. Wa wol ús helpe?

Miskien ha jimme sels noch ideeën? Jou se troch oan ien fan de kommisjeleden of skilje 0512-471216.

Posters en flyers lizze by Jannes yn de winkel.

Easterbarren2006-3

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: