Yn de UIT-bylage fan de Ljouwerter krante op tongersdei 25 augustus stiet in aardich stikje oer it Easterbarren mei in moaie foto der by. Goeie PR dus! Mar de oplettende lêzer hat al gau troch dat it de tekst fan de Easterbarren-edysje fan 2010 oanbelanget. De LC ferklearret dat de software yn 'e war west hat. Op 26 augustus sil ien en oar rektifisearre wurde. Twa kear omtinken foar it Easterbarren dus. Soks kin nea ferkeard wêze.

lc-easterbarren

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: