Sneon 28 augustus is it wer safier, ien fan de hichtepunten fan alle barrens yn Eastermar: it Easterbarren. Dizze kear in jubileumedysje mei it tema 'Pracht & Praal'. Wa't weromtinkt oan dy kear doe't wy it tema 'de seventies' hiene, komt grif de hilarysk ferklaaide Eastermarders yn 't sin. Koart sein: Eastermarders, lit jimme gean en kom yn jim meast útwrydske klean op it strjitfestival!

70ties
It tema van 2005: de seventies

Om fêst de saken wat op te waarmjen, in filmke mei in weromblik op Easterbarren 2009. (It filmke is ferdield yn twa stikken omdat men op YouTube gjin filmkes pleatse kin fan langer as 15 minuten en dêr sit it krekt oerhinne.)

Easterbarren 2009 diel 1

Easterbarren 2009 diel 2

pracht-praal

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: