Noch in pear wiken en dan ha wy alwer foar de 11e kear EASTERBARREN. Wy ha der hiel moaie posters foar meitsje litten foar it achterrút fan de auto of om op it wurk op te hingjen. Dy posters kinne ophelle wurde by Jannes Hamstra. Help sa mei om rûnom reklame foar it EASTERBARREN te meitsjen.

easterbarren_2011

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: