Ferline wike wie de 18e edysje fan it Easterbarren.
Der wiene wer in protte minsken. En it wie wer moai waar.
De organisaasje wol elkenien bedanke dy't dit barren wer mooglik makke ha; donateurs, frijwilligers, sponsoren, de horeca, minsken dy't harren tún en/of stroom beskikber steld ha en alle artysten.

It wie in prachtich barren. De organisaasje hat hiel wat kompliminten krigen en dat docht ús goed. Fansels bliuwe der altyd ferbetterpunten. We sille dêr wis mei oan 'e slach!

Per 3 septimber is Eelke Hoekstra oanheakke by it bestjoer. Hy nimt de foarsittershammer oer fan Nynke de Jong. Catrinus Tadema is nei 8 jier stoppe mei syn wurksumheden foar it Easterbarren. It oare jier is it Easterbarren wer gewoan op de lêste saterdei fan augustus.

Oant dan.
Catrinus, Hetty, Wendy, Bea, Eelke, Oane en Nynke

easterbarren bb

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe