tsjerke Eastermar

De Tsjerketsjinst fan 24 jannewaris út de Herfoarme Tsjerke fan Eastermar-Heechsân sil útstjoerd wurde troch Omrop Fryslân Radio. It is in mienskiplike tsjinst fan de Herfoarme en Grifformearde Gemeente. De foargonger fan dizze tsjinst is Ds.Wiebe Feenstra. It Mingd Koar "Ta Gods Eare" u.l.f. Greetje Krist sil sjonge. De útstjoering is om 11.00 oere.

Dizze herfoarme tsjerke is troch de gemeente op 'e nij as ien fan de fjouwer mooglike trouplakken oanwiist, ek al is de belangstelling foar dizze tsjerke as lokaasje foar it boargelyk houlik net grut

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: