Yn it ramt fan de renovaasje fan de tsjerke op it Heechsân fynt meikoarten de aksje 'Het Gouden Guldenfeest' plak. Klik op de link foar mear ynformaasje oer dizze aksje. Op de side van de 'Protestantse Gemeente Eastermar' kinne jim lêze oer de ferbouwing

En sa't jim witte makket Bouwe de Jong geregeldwei nije foto's fan de renovaasje dy't hjir te sjen binne. 

IMG 0530

Foto: Bouwe de Jong

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: